Projekta nosaukums: ERASMUS+ 2017 programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekts
“Reklāma – no idejas uz rezultātu” Itālijas mobilitāte
Projekta Nr: 2017-1-LV01-KA102-035343
Mobilitātes īstenošanas laiks: 16 dienas no 2018. gada 26.maija līdz 2018. gada 10.jūnijam

Projekta mērķis: Sniegt izglītojamiem iespēju iegūt starptautisku darba un komunikāciju pieredzi apgūstamajā profesijā – grāmatvedis un komercdarbinieks reklāmas pakalpojumu sniedzējs, pilnveidojot viņu teorētiskās un profesionālās prasmes reklāmas un mārketinga jomā dažādos Milānas uzņēmumos, apgūstot jaunas iemaņas pakalpojumu mārketingā, nacionālo produktu reklāmas veidošanā un mērķauditorijas apzināšanā, kā arī attīstot savas prasmes saskatīt un prezentēt mūsdienu un senatnes saskarsmes vērtības arhitektūrā, sakrālajā mākslā, vides dizainā, Ziemeļitālijas dabas specifikā, prakses programmas kontekstā.

Gatavošanās projekta mobilitātei.
Lai varētu īstenot projekta mērķi Itālijas mobilitātē, pirms mobilitātes uzsākšanas Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžā tika organizēta pretendentu atlase, izstrādājot atlases kritērijus, tādus kā valodas prasmes pārbaudes tests, motivācija doties mobilitātē, rekomendācijas, kā arī ar Latvijas reklāmu saistīts plakāts- kolāža. Atlases komisija rūpīgi vērtēja pretendentu sniegumu un pastāvot sīvai konkurencei pēc konkursā iegūto punktu skaita izvēlējās kopumā 12 pretendentus no otrā kursa audzēkņiem, kas apgūst grāmatveža vai komercdarbinieka reklāmas pakalpojumu sniedzēja specialitāti un trešā kursa audzēkņiem, kas apgūst komercdarbinieka reklāmas pakalpojumu sniedzēja specialitāti.
Itālijas mobilitāte mācību procesa ietvaros audzēkņiem tika veidota kā daļa no profesionālās prakses, tādejādi attiecinot uz mobilitāti Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžas 2. un 3.kursa profesionālās prakses programmu 64 stundu apjomā, kas tika saskaņota ar Milānas partneriem, ieguldot organizatoriskā un komunikatīvā darba resursus, kas vainagojās ar pozitīviem rezultātiem.
Pēc Milānas partneru iniciatīvas pirms došanās mobilitātē audzēkņi tika informēti par prakses uzņēmumu darbības jomu, kas savukārt tika izvēlēta anketējot audzēkņus saskaņā ar Milānas partneru izstrādātajām anketām. Tādejādi Milānas partneri bija izvēlējušies uzņēmumus, kuru darbības saistīta ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanu, reklāmas pakalpojumu sniegšanu, izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu, mēdiju pakalpojumu sniegšanu, jauniešu starptautiskās mobilitātes organizēšanu, muzikālo klubu darba organizāciju.
Mobilitātes īstenošana no Milānas partneru puses tika piedāvāta veidojot audzēkņu pārus, tādejādi katrā prakses uzņēmumā tika piedāvāts strādāt diviem audzēkņiem. Savukārt par uzturēšanās vietu Milānas partneri bija izvēlējušies hosteli, kurā visiem audzēkņiem tika dota iespēja dzīvot 3-vietīgās hosteļa standartiem atbilstošās istabās, atbilstoši hosteļa noteikumiem.
Milānas partneri pirms došanās mobilitātē informēja arī par kultūras programmu, kas organizējama brīvdienās un viņu ieteikumiem un piedāvājumu šajā sakarā.
Ņemot vērā Milānas partneru sniegto informāciju par mobilitāti kopumā un prakses organizāciju, mobilitātes dalībnieki kopā ar projekta koordinātoriem un pavadošo pedagogu savstarpēji komunicējot gatavojās 16 dienu ilgajam braucienam uz Ziemeļitālijas galvaspilsētu Milānu, apkopojot esošās zināšanas gan par Itāliju, gan mobilitāti, gan dzīves apstākļiem hostelī, gan itāļu virtuvi, transporta, sadzīves un citiem jautājumiem, tostarp izvērtēja savu veselību, uzvedības un ieradumu specifiku.
Gatavošanas periodā Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža pasūtīja vienotus aksesuārus mobilitātes dalībniekiem ar Erasmus+ logo (T-krekls, vestes, sporta soma, lietussargs, atslēgas piekars, ID kartes maciņš ar lenti), ko audzēkņi varēja izmantot mobilitātes laikā, un kas identificēja visus kā vienotu grupu, konkrētas programmas dalībniekus.

Itālijas mobilitātes norise
Tā kā Itālijas mobilitāte dalībniekiem iesākās brīvdienās, tad pirmās divas mobilitātes dienas bija iespēja veltīt mītnes vietas un sadzīves apstākļu iepazīšanai, pilsētas transporta sistēmas un darbības (loģistikas) apgūšanai un protams, Milānas centra apskatei.
Savukārt pateicoties Milānas partneru sniegtajai informācijai un grupas dalībnieku iniciatīvai otra brīvdiena tika izplānota iepazīstoties ar mazpilsētu Como, kas atrodas pie Komo ezera un mazpilsētu Moncu.
Pati svarīgākā diena – pirmdiena, kad Milānas partneri informē par mobilitātes norisi, izsniedz informatīvās mapes, transporta kartes un iepazīstina ar prakses vietām. Tātad katrs dalībnieku pāris kopā ar Milānas partneru pārstāvi dodas uz savu prakses uzņēmumu, noformē nepieciešamās formalitātes, saņem prakses dienasgrāmatu (darba laika uzskaites lapu) un iepazīstas ar savu uzņēmumu – prakses vietu. Tiek noskaidroti darba laiki, veicamie uzdevumi, precizēta darba uzskaite, noskaidrota persona, kas atbildīga par dalībnieku nodarbināšanu atbilstoši prakses programmai.

Prakses uzņēmumi

Unicasa Italia S.p.A – nekustamo īpašumu pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšana,
PURELAB SRL – reklāmas pakalpojumu sniegšana,
A.I.G. Ostello Gioventu „Pierro Rotta” – izmitināšanas pakalpojumu sniegšana,
MADE IN ITALYCOMUNICAZIONE SRL –  mēdiju pakalpojumu sniegšana
Intermediate organisation EVOLVO –  jauniešu starptautiskās mobilitātes organizēšana
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARC OHIBO – muzikālo klubu darba organizācija
SCUOLA SUPERIORE D’ARTE APPLICATA DEL CASTELLO SFORZESCO –  jauniešu izglītošana mākslas un dizaina jomā

Tā kā uzņēmumi atrodas dažādos Milānas rajonos, tad nokļūšana uz tiem saistīta ar Milānas pilsētas transporta sistēmas apgūšanu, kas ir visai interesants process. Tikpat interesanti ir noskaidrot kāds ir pilsētas iedzīvotāju un daudzo tūristu ikdienas režīms tik lielā pilsētā, kāds ir pārtikas produktu piedāvājums lielveikalos, kā darbojas picērijas un kā funkcionē Outleti, kas raksturīgi Milānai.
Tādejādi pirmajās prakses dienās noskaidrojas dienas režīms, veicamo pienākumu apjoms, rodas interese par uzņēmumu, tā darbības jomu, salīdzinājums ar ko līdzīgu Latvijā, attīstās komunikācija ar kontaktpersonām, Milānas partneriem. Šādi un līdzīgi prakses aspekti tiek apspriesti siltajos vakaros pulcējoties mītnes vietas pagalmā, kura apstādījumos skaļi klaigā putni.
Pamazām tiek saņemtas atsauksmes no uzņēmumiem par audzēkņu prasmēm, interesēm, piedāvājumi jaunu iemaņu apgūšanai. Tādejādi tiek organizēta vienreizēja kopēja sapulce Milānas partneru ofisā, kur EVOLVO vadība laipni izklāsta savu darbību mobilitātes programmu organizēšanā, uzklausa audzēkņu viedokli, pieredzi un iespaidus par mobilitāti, Milānu un sadzīves apstākļiem, kā arī īpaša interese tiek pievērsta kulinārijas jautājumiem.
Arī pavadošais pedagogs, kura uzdevums bija pavadīt audzēkņus, palīdzēt tiem iekārtoties un novērtēt esošo situāciju uzņemošajā valstī, piedalījās sapulcē, jo bija iepazinies ar katra audzēkņa prakses vietu, un sniedza savu viedokli šajā sakarā par prakses vietu, tās aprīkojumu un atbilstību izvēlētajai profesijai.
Šāda komunikācija vērtējama kā pozitīva, jo nodrošināja viedokļu apmaiņu un deva vērtējumu mobilitātei un tās organizatoriskajām niansēm, kā arī vērsa dalībnieku uzmanību uz mobilitātes būtību – profesionālās prakses īstenošanu atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai un ECVET vispārīgajam mērķim atbalstīt un veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā, kā arī uzdevumam – sekmēt ES dalībvalstīs piešķirto kvalifikāciju un/vai mācīšanās rezultātu pārskatāmību, salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu dažādās valstu izglītības sistēmās un dažādos izglītības līmeņos, kā arī Eiropas darba tirgū.
Sapulcē arī tiek secināts, ka Itālijas mobilitātē iegūtā pieredze ir nozīmīga un vērtīga, jo prakses laikā tiek veikti uzdevumi, kas tieši neatbilst profesijai, bet, kā atzīst paši dalībnieki, tas tikai uzlabo un pilnveido citas prasmes un dod būtisku ieguldījumu personības attīstībā un izaugsmē. Prakses laiks sniedz izpratni par savas profesijas ikdienu, pozitīvo un negatīvo, ļauj iejusties svešā vidē un pilnībā uzņemties atbildību par sevi un veicamo uzdevumu, kā arī attīstīja spēju risināt dažādas konfliktsituācijas. Praksē pavadīto laiku audzēkņi kopumā vērtē pozitīvi un izsaka pateicību Milānas partneriem un ERASMUS+ programmai par doto iespēju. Zināms pārsteigums ir izcili pozitīvais Milānas partneru vērtējums par audzēkņu prasmēm reklāmā un mārketingā. Ir atzīstams, ka praktizējoties ārzemēs, tiek gūta dažāda pieredze un zināšanas, piemēram, izvērtējot biznesa vidi uzņemošajā valstī, novērtējot tās darbības pozitīvos un negatīvos aspektus. Liels pluss ir valodu zināšanu uzlabošana, kas mūsdienās ir ļoti būtiski.

Milānas partneru organizētās kultūras dienas ietvaros un sniegtās informācijas attiecībā uz ieteicamajiem apskatāmajiem kultūras objektiem Milānā un tās apkārtnē ietekmē, ievērojami paplašinājās dalībnieku zināšanas par Itālijas vēsturi un kultūru, kā arī par Milānas simboliem. Piemēram, ir noskaidrots, ka Milānas simbols ir Vērsis. Ka Milānā esošais Sforza cietoksnis ir celts 15.gadsimtā un pēc šī cietokšņa parauga ir celts Kremlis Maskavā. Ka Milānas Duomo ir būvēts 500 gadus, un ka uz Duomo jumtu ved 250 pakāpieni. Ka „Spiga” ir viena no galvenajām modes veikalu ielām Milānas centrā. Ka tieši Milānā ir apskatāms “Svētais vakarēdiens”, kas ir 15. gadsimta freskas glezna, kuras autors ir Leonardo da Vinči. Tā atrodas Santa Maria della Grazie baznīcā.

Uzņēmums „PURELAB SRL”, kurā praksi veica Renārs un Ričards atrodas Bergamo priekšpilsētas administratīvajā teritorijā. Viennozīmīgi tieši šis uzņēmums spēja nodrošināt prakses programmai visatbilstošāko darbu praktikantiem, jo tika dota iespēja darboties patstāvīgi, veidot reklāmas iepazīties ar pieejamajām programmām, tika sniegta nepieciešamā informācija un dots ieskats Itālijas reklāmas tirgū. Tāpēc, ka šis uzņēmums atrodas netālu no vienas no skaistākajām Ziemeļitālijas mazpilsētām Bergamo, bija iespēja iepzīties ar šo brīnišķīgo mazpilsētu.

Savukārt pateicoties uzņēmumam MADE IN ITALYCOMUNICAZIONE SRL, kurā praksi veica Emīls un Linda, uzzinājām par reģionālo TV tirgu Ziemeļitālijā, par reklāmas ievietošanas specifiku TV. Prakse šajā uzņēmumā vedināja uz pārdomām par teoriju un praksi un par neatlaidību un panākumiem. Secinājums, ka viss ir tikai paša rokās, ja ir vēlme darboties, tad darbi paši atradīs darītāju. Pateicoties šim uzņēmuma uzzinājām par vēl vienu Ziemeļitālijas „pērli” – pilsētu Brešu.
Uzņēmums Unicasa Italia S.p.A darbojas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas jomā. Šajā uzņēmumā būtiska darbības joma ir komunālo maksājumu iekasēšana un komunikācija ar īrniekiem. Te praksi veica Ērika un Agnese, pārliecinoties par to cik ļoti atšķirīgi Itālijā organizē nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. Šeit būtiski ir tas, ka iedzīvotāji organizējas tā saucamajās komūnās, kas ir noslēgta teritorija, un tiek apsaimniekota un sakopta, bet nav pieejama jebkuram ienācējam. Dzīvojamās platības ir dārgas un dārgas ir ārī īres maksas. Jaunas daudzstāvu mājas tiek celtas tuvu dzelzceļam un maģistrālēm, tad šīs teritorijas nav apzaļumotas, bet jaunākās metro līnijas tuvumā ir ļoti skaisti apzaļumoti mikrorajoni.

Noslēgums
Noslēguma pasākumā visi praktikanti saņēma prakses vietas valsts uzņemošās organizācijas parakstītu Europass Mobility dokumentu. Dokuments kalpos kā pierādījums gūtajai starptautiskajai pieredzei un uzlabos konkurenci darba tirgū. Mobilitāte Milānā finišēja ar divām brīvdienām, tāpēc šis dienas tika veltītas iespaidu un pieredzes apkopošanai, vēlmes īstenošanai izbaudīt to, kas tikko ir apjausts, jo esam taču Milānā Itālijas modes pilsētā. Projekta ietvaros gūto pieredzi ir plānots novērtēt un izplatīt ar aptaujām, intervijām, Europass Mobility sertifikātu, preses relīzēm un fināla rezultātu konferenci, jo tikšanās klātienē un elektroniskā saziņa veicinās dalībnieku veiksmīgu mobilitāti, elastīgu darba organizāciju, kas kopumā kā process ir vērsts uz labklājības uzlabošanos nākotnē. Gaidāmie rezultāti atbilst “Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas” attīstības stratēģijai un saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju atbilst šādām prioritātēm:

– Gudra izaugsme – uz zināšanām un inovāciju balstīta ekonomikas attīstība;
– Integrējoša izaugsme – tādas ekonomikas veicināšana, kur ir augsts nodarbinātības līmenis.