Pētniecība ir  neatņemama studiju sastāvdaļa. Docētāju  pētnieciskais darbs ir orientēts uz lietišķiem pētījumiem, pētnieciskā darba prioritārie virzieni saistīti ar konkrētiem studiju kursiem. Pētniecības un  radošo darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar reģiona tautsaimniecības interesēm; pētniecības tematika sasaucas  ar koledžas studiju virziena un  studiju programmas saturu. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās zinātniskās pētniecības darbā nodrošina studiju programmu pastāvīgu pilnveidi un atbilstību jaunākajām zinātnes tendencēm, nodrošina atgriezenisko saikni ar darba devējiem un profesionālajām asociācijām lietišķo pētījumu veikšanā, sekmē zinātniski pētniecisko sadarbību citu valstu koledžām. Akadēmiska personāla pētījumi tiek prezentēti publikācijās, Koledžas akadēmiskā personāla un studentu zinātniski praktiskajās konferencēs, citu koledžu un augstskolu konferencēs, semināros. Koledžā ir izstrādāta un tiek īstenota Zinātniskās un pētnieciskās darbības  mērķprogramma 2014. – 2017.gadam, kas balstās uz valstī noteiktajiem prioritāriem virzieniem zinātnē un koledžas akadēmiskā personāla kapacitāti. Pēc koledžas reorganizācijas ir uzsākta sadarbība ar BA pētniecības jomā, pārņemot BA labās prakses piemēru un iespējas.

Koledžas akadēmiskais personāls iesaistās radošā darbā, tiek  izstrādāti metodiskie materiāli. Akadēmiskā personāla veikums ir pieejams gan studentiem, gan kolēģiem bibliotēkā,  internetā.

Koledžā ir notikušas piecas   akadēmiskā personāla zinātniski praktiskās konferences.. Pirmo divu  konferenču (2005. un 2006.gadā)  tēma bija „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas”,  2007.gadā trešo zinātniski praktisko konferenci „Izglītības ekoloģija un profesionālās studijas” veidojām kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Darba un darba vides institūtu. 2008. gada IV zinātniski praktiskās konferences tēma bija „Pārtika 21.gadsimtā”,  2011. gadā V zinātniski praktiskās konferences tēma bija „Tirgus attīstība tautsaimniecības nozarēs”. Ir izdoti pieci zinātnisko rakstu krājumi. Konferencēs aktīvi piedalās  arī citu augstskolu  (LU, RTU, LLU,  RPIVA)  un koledžu docētāji, darba tirgus pārstāvji un arī AIKNC pārstāvji, kā arī koledžas sadarbības partneri  no Kauņas un Utenas koledžām Lietuvā. Koledžas konferences zinātnisko rakstu krājumos publicēto darbu tematika veltīta gan jaunākajām pedagoģiskajām atziņām, gan specifiskiem, aktuāliem  jautājumiem konkrētā zinātnes  jomā, gan augstākās profesionālās izglītības un tās kvalitātes jautājumiem. Konferences  tematiku ir paplašinājusies atbilstoši zinātniski pētnieciskā darba prioritārajiem virzieniem.

Koledžas docētāji vada vieslekcijas sadarbības partneru koledžās Erasmus mobilitātes programmas ietvaros.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības mērķis ir īstenot padziļinātu zināšanu apguvi konkrētā nozarē un galvenā uzmanība tiek veltīta profesionālajai sagatavotībai, kas  izpaužas zināšanās,  prasmēs  un kompetencē. Viens no studiju programmas iegūstamajiem rezultātiem ir arī studentu spējas veikt jaunrades un pētniecisko darbu.

Studentu iesaistīšanos pētnieciskajos projektos studiju programmas īstenošanas gaitā nodrošina studiju kursos iekļauto studiju darbu un kvalifikācijas darba izstrādāšana.

Studenti tiek iesaistīti zinātniski pētnieciskajā darbā, lai apgūtu jaunas, lietderīgas zināšanas, profesionālās prasmes, kompetenci un veidotu saikni starp zināšanām un praksi. Studentu pētniecības un radošo darbu tematika ir aktuāla, saistīta ar dažādām tautsaimniecības nozarēm un reģiona interesēm. Studentu pētījumos rodamas idejas studiju virziena un  studiju programmas satura attīstībai nākotnes dimensijā.

Studiju procesā studentu darbība tiek virzīta uz lietišķiem pētījumiem, darbu tematika ir  saistīta ar studiju mērķiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Pētījumu rezultātus sāk izmantot dažādi uzņēmumi, piemēram:. SIA „STUDIA RIGA”, SIA „Trigers”, SIA “Krāso auto”, SIA “Biznesa vadības koledža”, SIA „Apgāds „Kontinents””, SIA „Sistēmas AT ”, SIA “Skrīveru saldumi”, SIA “Dimdiņi”, SPA kūrortam „Mārcienas muiža”, SIA „New –Yorker Latvija”, SIA „N.Bomja maiznīca „Lielezers”” , SIA „Pure Chocolate”, SIA „Turkebab”u.c. , kas atzīmē studentu labu profesionālo sagatavotību produktu un tirgus  izpētē, analīzē, mārketinga aktivitāšu plānošanā u.c.

Koledžā ir notikušas četras studentu zinātniski praktiskās konferences. Pirmā  studentu zinātniski praktiskā konference „Ekonomika, uzņēmējdarbība: teorija un prakse” – 2007. gadā,  otrā studentu zinātniski praktiskā konference „Tirgus aktualitātes dažādās Latvijas tautsaimniecības nozarēs”  2009.gadā, trešā studentu zinātniski praktiskā konference „Tirgus attīstība tautsaimniecības nozarēs”  2011.gadā un ceturtā  studentu zinātniski praktiskā konference „Mārketinga vide: dažādie aspekti” 2015.gada maijā.

 Studentu pētījumi ir apkopoti Studentu konferences rakstu izdevumos, kas ir pieejami   bibliotēkā.

Koledžā ir izveidojusies tradīcija uz vieslekcijam aicināt dažādu nozaru speciālistus, lai studējošie un docētāji iepazītu jaunās tendences un aktuālo biznesa vidē. Koledžā tiek rīkotas arī Zinātnes nedēļas – te ārvalstu sadarbības partneru mācībspēki un Latvijas biznesa vides pārstāvji lasa vieslekcijas studentiem, docētājiem.  Studentiem tā ir lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un informāciju par biznesa sfēras aktualitātēm un attīstību ārzemēs, kā arī iepazīties ar katrai valstij raksturīgo kultūras un uzņēmējdarbības vidi. Studenti atzinīgi vērtē  arī tikšanās un diskusijas ar dažādiem Latvijas uzņēmējiem, izzinot viņu pieredzi “no biznesa idejas līdz tās īstenošanai”.