Learning to learn by teaching

Projekts Nr. 2012-1-IT2-GRU06-37633 9

Šis projekts ir finansēts no ES Mūžizglītības programmas līdzekļiem.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža ir iesaistījusies starptautiskajā GRUNDTVIG programmas mācību partnerības projektā „ Learning to learn by teaching (L2Lbyte)”. No 2012. līdz 2014. gadam projekta ietvaros paredzēts īstenot vismaz 12 mobilitātes uz partnervalstīm – Itāliju, Beļģiju, Angliju, Rumāniju, Portugāli.

L2LByte

Projekts saistīts ar angļu valodas kā otrās svešvalodas apmācības, jaunu mācību metožu un veidu apgūšanu un praktisku izmantošanu, izzinot partnervalstu kultūru un tradīcijas, pielietojot dažādās informācijas komunikāciju tehnoloģijas. Partnerības mērķi ir:

  • Pasniedzējiem – apgūt metodes, kā apmācīt pieaugušos otrās svešvalodas apguvē, pielietojot webrīkus, IKT un mācīšanās satura vadības sistēmas un uzlabot prasmes strādāt daudznacionālā sadarbībā.
  • Studentiem – mācīties valodu vienlaikus ar tradīcijām un kultūru, pielietojot jaunās tehnoloģijas multikulturālā, starpnacionālā vidē.
  • Gan pasniedzējiem gan studentiem – mazināt digitālo atšķirtību, attīstīt starptautiskās sadarbības prasmi, tādejādi samazinot atstatumu, ko rada valstu robežas.

Mobilitāšu ietvaros paredzēts, ka pasniedzēji dalīsies pieredzē par apmācības procesā pielietoto metožu un tēmu efektivitāti, prezentēs sasniegtos rezultātus valodas apguvē, risinās radušās problēmas.  Studenti radīs oriģinālus materiālus par viņu valsts kultūru un tradīcijām, savukārt pasniedzēji Moodle platformā un mobilitāšu laikā apmainīsies ar izveidotajiem stundu plāniem un novērojumiem par to, kā studenti reaģē uz konkrētajiem uzdevumiem un kā tas uzlabo viņu valodas zināšanas.

Projekts daļēji turpina iepriekšējo Grundtving programmas projektu „E-learning, Web 2 and andragogy to enhance education outcomes transnational cooperation” 2008-2010, kura ietvaros skolotāji apguva IKT izmantošanas iespējas mācīšanas procesā. Jaunais projekts plašāk izmanto skolotāju apgūtās zināšanas praktisku angļu valodas apguves materiālu radīšanā.

 

Projekta Norise

Projekta sākotnēji paveicamie uzdevumi:

Katra partnerorganizācija: iepazīstina ar savu valsti/reģionu, veidojot vismaz trīs video sižetus par temām:

  • mūzika un dejas;
  • tradīcijas;
  • nacionālā virtuve.

Studenti: video angļu valodā vai veido video dzimtajā valodā ar subtitiriem angļu valodā, augšūplādē youtube vietnē, norādot saiti uz video studentu komunikācijas blogā http://grundtvigproject2.wordpress.com/.

Pasniedzēji: sagatavo uzdevumus saistībā ar katru video angļu valodas apguvei.

Partneri: analizē rezultātus un apkopo metodiskos ieteikumus kopējā rokasgrāmatā.

Itālijā no 23. – 28. septembrim jau notika pirmā projekta partneru tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par labākajiem veidiem projekta īstenošanā un katra partnera pienākumiem un viecamajiem uzdevumiem. Pirmajā partneru tikšanās vizīte Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu pārstāvēja projekta koordinatore Latvijā Una Pentjuša un Jānis Pildavs.

Selento reģiona kultūra un tradīcijas tika iepazītas daudzpusīgi – gan degustācijās, gan mācoties atraktīvos Tarantas dejas soļus, apskatot saules apspīdētos arhitektūras pieminekļus, lūkojoties smaidīgajās vietējo iedzīvotāju sejās un klausoties melodiskajā itāļu valodas skanējumā.

Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – izpratne par Latvijas pienākumiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta laika grafiku, jaunas idejas valodu apguves metodiskajās pieejās pieaugušo izglītībā, piemēram, valodu treniņzāles, skolotajs, kā trenneris, stundas saturs, kuru nosaka paši studenti. Kā Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas pārstāvjiem  klājās  Itālijā – skaties  fotoreportāžā.

Galerija

Latvijā no 20.04. – 25.04. notika otrā projekta dalībnieku tikšanās.
Tikšanas laika tika diskutēts par projekta partneru sagatavotajiem video materiāliem. Materiāliem tika veidoti atbilstoši uzdevumi, lai pēc iespējas veiksmīgāku, izmantojot šos materiālus varētu apgūt angļu valodu pašmācības ceļā.
Neizpalika arī viesu iepazīstināšana ar Latvijas kultūrvēsturiskajām vietām, tradīcijām un nacionālo virtuvi.
Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – tika novērtēti dalībnieku paveiktie darbi un noteikti jauni turpmākie uzdevumi projekta mērķu sasniegšanai. Videomateriāli pieejami YouTube vietnē

Galerija

No 22. – 8. augustam notika projekta trešā un ceturtā projekta dalībnieku tikšanās.

Projekta dalībnieki diskutēja par valodu mācīšanu un mācīšanās metodoloģisko un pedagoģisko pusi. Tika piedāvātas dažas studiju metodes (piemēram Alana Karingtona (Allan Carrington) pedagoģijas aplis izmantojot Blūma taksonomiju un digitālos rīkus). Dalībnieki pārrunāja arī par projekta norises un to rezultātu izplatīšanas veidiem, pamatā uzsvaru liekot uz informācijas sniegšanu sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, WordPress).

Saites uz projekta sociālo tīklu lapām:

Facebook – https://www.facebook.com/L2LByte

Twitter – https://twitter.com/L2LByte

WordPress – http://l2lbyte.wordpress.com/

Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – tika novērtēti dalībnieku paveiktie darbi līdz šai mobilitātei. Dalībnieki vienojās par metodisko materiālu un uzdevumu izstrādi kas balstīti uz esošo videomateriālu izmantošanu.

Galerija

No 17. līdz 22.novembrim notika projekta piektā projekta dalībnieku tikšanās. Tikšanās vieta – Beļģija, Hasselta. Tā ir tipiska Beļģijas mazpilsēta. Šeit atrodas mūsu Beļģu projekta partneri, kas strādā Limburgas Katoļu universitātes koledžā.
Tikšanās sākumā Patrīcija Huion prezentēja materiālu par skolotāju sadarbību „The Reflective Teacher”. Partneri ieguva izpratni un diskutēja par pedagoga lomu valodas apguvē. Īpaša uzmanība, pēc Patrīcijas prezentācijas, tika veltīta pedagoga darba atspoguļošanas (teacher reflection) metodei. Šī metode praktiski tika realizēta, lai labāk spētu novērtēt un uzlabot projektā iesaistīto partneru veikumu attiecībā uz uzdevumu sagatavošanu par konkrētu videomateriālu.
Projekta koordinatore Simona Paris apkopoja visa gada laikā paveikto, norādot uz projekta norises labajām un ne tik labajām pusēm.
Tikšanās beigās Latvijas pārstāve Gundega Dance prezentēja nelielu attēlu video kopsavilkumu par šīs tikšanas labākajiem mirkļiem. Skatīt https://www.facebook.com/L2LByte
Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – tika izstrādāts modelis uzdevumu aprobācijai partneru izglītības iestādēs.

Galerija

No 16/03/2014 līdz 21/03/2014 notika projekta sestā projekta dalībnieku tikšanās.  Tikšanās vieta – Portugāle, Santo Tirso, kas atrodas Portugāles ziemeļu daļā netālu no Porto. Portugāles partneri ir Santo Tirso vidusskola – Tomaz Pelayo Secondary School.
Tikšanās sākumā katra partnervalsts iepazīstināja ar rezultātiem, kas tika iegūti aprobējot darba uzdevumus angļu valodas mācībām. Dalībnieki atzina, ka šos materiālus un sagatavotos uzdevumu piemērus, neraugoties uz dažām nepilnībām, ir iespējams izmantot angļu valodas apguvei.
Tikšanās laikā tika uzņemts videomateriāls kurā projekta dalībnieki, atbildot uz jautājumiem, izklāsta savus un savas iestādes dalībnieku ieguvumus piedaloties šajā projektā.
Projekta dalībnieki piedalījās pieaugušo apmācības angļu valodas nodarbībā. Šajā nodarbībā projekta dalībniekiem bija iespēja parādīt pedagoga talantu, mācot angļu valodu atsevišķām nelielām grupām.
Būtiskākie ieguvumi vizītes laikā – tika apzināti projekta sasniegumi uz tikšanās brīdi un uzsāktas darbības projekta noslēguma fāzei, gatavojoties pēdējai sapulcei Londonā.

Galerija

No 11/07/2014 līdz 14/07/2014 notika pēdējā projekta dalībnieku tikšanās Londonā. Tajā tika apkopoti un novērtēti projektā sasniegtie rezultāti. Projekta dalībnieki bija ļoti apmierināti ar sasniegumiem tomēr izteica nožēlu, ka projekts tik ātri ir noslēdzies.

Projekta rezultātus var aplūkot interneta vietnēs:

Video mācību materiāli

Mācīšanās metodoloģiskais ceļvedis

Mācīšanās metodoloģiskais ceļvedis (wordpress)

L2Lbyte facebook lapa

Video “Our journey”