KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTS

(Iegūstamā kvalifikācija)
 • STUDIJU ILGUMS

  2.5 gadi - Pilna laika studijas (ir budžeta vietas)
  3 gadi - Nepilna laika studijas

 • STUDIJU VALODA

  LATVIEŠU

 • STUDIJU MAKSA

  1480 EUR

  960 EUR

 • AKREDITĒTA LĪDZ

  29.05.2019.

PROGRAMMAS APRAKSTS

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, kas apliecinās komercdarbības speciālista kvalifikāciju, kā arī ļaus turpināt studijas Banku augstskolas uzņēmējdarbības virziena bakalaura studiju programmu trešajā kursā. Studiju programmas apgūšana Tev sniedz priekšrocības iegūt stabilu darbu gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī iespēju attīstīt pašam savu uzņēmējdarbību. Komercdarbības speciālists strādā saimnieciskās darbības jomas uzņēmumā, ir individuālais komersants vai pašnodarbinātais. Studiju programmas plāns šeit.

KOMERCDARBĪBAS SPECIĀLISTA KOMPETENCĒ IETILPST

Plānot, organizēt un kontrolēt procesus uzņēmumos, kuri darbojas ar ražošanu un pakalpojumu sniegšanu saistītajās nozarēs; Analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību un tā rezultātus; Pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; Sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; Piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādes organizēšanā un produkcijas realizācijā; Organizēt un veicināt uzņēmuma struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu, prezentēšanu uzņēmuma vadībai; Īstenot citus ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītus pienākumus.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot komercdarbības speciālista profesijas standartam atbilstošus darbiniekus, kuri pārzina procesus komercsabiedrībā un spēj tos plānot, organizēt un kontrolēt tā, lai sekmētu komercsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu gan Latvijas, gan starptautiskajos uzņēmumos, kā arī attīstītu savu uzņēmējdarbību.

SAGAIDĀMIE STUDIJU REZULTĀTI

Studiju programmas absolventi izprot likumsakarības ekonomikā un komercdarbībā, veicot komercdarbības organizēšanu un plānošanu; spēj patstāvīgi pielietot ar komercdarbību saistītos reglamentējošos normatīvos aktus lēmumu pieņemšanā; spēj izstrādāt komercdarbības attīstības plānu, struktūrvienību operatīvos darba plānus un nodrošināt to izpildi un kontroli; spēj patstāvīgi veikt SVID analīzi un izmantot to kā uzņēmuma stratēģiskās plānošanas instrumentu; pamatojoties uz grāmatvedības datiem, prot sastādīt finanšu plānu, novērtēt investīciju projektu izdevīgumu un izvēlēties piemērotus finansēšanas avotus.

PRASĪBAS IEPRIEKŠĒJAI IZGLĪTĪBAI

Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

STUDIJU GRAFIKS

Pilna laika studijas notiek katru darba dienu, nepilna laika studijas – katru sestdienu.

PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS

Iespēja studēt valsts budžeta finansētās studiju vietās un saņemt stipendiju; Stabils augsti kvalificētu komercdarbības speciālistu pieprasījums jebkurā jomā Latvijas un globālajā darba tirgū; Studiju programmas saturā ietverta arī starptautisku komercdarbības principu apgūšana; Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam; Tiek nodrošināta prakse vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs.