Studijas koledžā

  • BA Uzņēmējdarbības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši noteikumiem par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.

  • Sagatavot

    izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
  • Veicināt

    zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
  • Radīt

    motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.