Baneris_JG_logo_jauniesiem_no_17-29_gadiem

Informācija par Jauniešu garantijas programmu

2015. gada 16. novembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 īstenošanu.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Projekta īstenošanas termiņš

2014. gada 1. jūnijs – 2018. gada 31. augusts

Projekta finansējums   

 • 32 680 537 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
  • 13 495 078 EUR – ES budžeta speciālais piešķīrums JNI finansēšanai;
  • 16 307 639 EUR – ESF finansējums;
  • 2 877 820 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta darbības           

 1. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā;
 2. Izglītības programmu īstenošana vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu ietvaros ieslodzījumā esošām personām;
 3. Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās;
 4. Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Projekta mērķa grupa   

 1. Profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot):
 • kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
 • kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
 • bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
 • ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
 • projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.
 1. Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Sasniedzamie rezultāti

 1. 6500 jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 772 nodarbinātie jaunieši, kas ieguvuši otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
 2. 500 jaunieši ieslodzījumu vietās, kas iesaistīti vispārējo pamatprasmju, profesionālās pilnveides vai tālākizglītības programmās.

Papildu informācija:

 • 2015. gada jūnijā 900 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2015. gada oktobrī 893 izglītojamie ieguva profesionālo kvalifikāciju;
 • 2015. gada septembrī mācības uzsākuši 2026 izglītojamie;
 • Uz 2015. gada 1. decembri mācības turpina 2205 izglītojamie 28 profesionālās izglītības iestādēs 47 profesionālās izglītības programmās 66 kvalifikācijās.

Projekta īstenošanas pamats   

2015. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi”

Kontaktinformācija        

Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore

Elīna Purmale-Baumane

Tālrunis: 67854775

E-pasts: elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv

Vairāk informācijas:

http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/par_jauniesu_garantiju/

http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/

Jauniešu garantijas infografika

Vai Jauniešu garantija der arī man?

LOGO

Atmet_Bezdarbibu_info_lapa_profesijas_un_skolas_1-1-page-001 Atmet_Bezdarbibu_info_lapa_profesijas_un_skolas_1-1-page-002 file-page1 file-page2