Eiropas savienības mūžizglītības programma ERASMUS ir starptautiska studiju apmaiņas programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju caur studējošo un docētāju apmaiņu un citām starptautiskās starp augstskolu sadarbības aktivitātēm.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža piedalās šajā programmā kopš 2007./2008. akadēmiskā gada. Programma attiecas uz visām koledža īstenotajām studiju programmām.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Erasmus hartas Nr. 236337-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

ERASMUS POLICY STATEMENT

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas Erasmus ID kods: LV RIGA38

Koledžas vizītkarte (EN)

Erasmus aktivitātes koledžā 2013./2014. studiju gadā

ERASMUS MOBILITĀTES 2013./2014. st.g.

Koledžas studentiem ir iespējams pieteikties Erasmus studentu prakses mobilitātei 2013./2014. akadēmiskajā gadā.

Sīkāku informāciju lasiet šeit.